Afspraken bij het begin van het seizoen 2021 – 2022

Engagement van het bestuur 

 • Als clubbestuur nemen we de uitdaging aan om de club verder te ontwikkelen, de club financieel gezond te houden en er voor te zorgen dat de nodige middelen ter beschikking zijn voor training en wedstrijden.
 • De club levert een serieuze inspanning om een degelijke outfit voor de speelsters te voorzien. Deze blijft eigendom van de club. Deze outfit mag enkel tijdens de wedstrijden gedragen worden.
 • De club streeft er naar om gemotiveerde trainers te engageren, die garant staan voor een functionele begeleiding van de speelsters.
 • De club probeert – in overleg met de trainers – evenwichtige, competitieve ploegen samen te stellen.
 • De club kan niet garanderen dat na het doorlopen van de jeugdreeksen en na een grondige evaluatie, speelsters de overstap kunnen maken naar een seniorenploeg.
 • De club voorziet – na goedkeuring door het bestuur – een onkostenvergoeding voor elk lid dat slaagt in het behalen van een trainers- of scheidsrechtersdiploma of een clinic volgt.

Engagement van de trainers

 • Zij zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en opstellen van hun trainingen en zorgen voor coaching tijdens de wedstrijden.
 • Zij zijn tijdig aanwezig in de zaal zodat zij de speelsters kunnen ontvangen.
 • Bij wedstrijden zijn ze minimum 30 minuten voor aanvang aanwezig in clubsweater.
 • Zij nemen hun verantwoordelijkheid aangaande de organisatie van de voorbereiding van
 • het seizoen i.v.m. voorbereidingswedstrijden en tornooien in overleg met het bestuur.
 • Zij zijn verantwoordelijk voor het trainingsmateriaal en het wegbergen ervan na de training
 • en de wedstrijd. Zij brengen de speelsters een attitude bij om dit samen in orde te brengen.
 • Zij brengen speelsters en/of bestuur tijdig op de hoogte indien een training niet kan
 • Zij zijn – na afspraak – beschikbaar voor een gesprek op vraag van een speelster, al dan
 • niet in aanwezigheid van een bestuurslid.

Engagement van de speelsters

Algemeen

 • Als teamlid neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid en het is belangrijk dat anderen op je kunnen rekenen.
 • We laten anderen niet op ons wachten en zijn altijd tijdig op de afspraak bij trainingen, wedstrijden, verplaatsingen en bijeenkomsten die door de club worden georganiseerd. Wij gaan voor fair-play, vandaar dat negatieve reacties tegenover trainers, medespeelsters, tegenstreefsters, coaches, scheidsrechters, supporters, …niet worden aanvaard.
 • Indien nodig zal met de speelster worden afgesproken om het probleem en het gedrag te bespreken. Afhankelijk van de ernst van de feiten kan dit gebeuren tussen de trainer en de speelster alleen of in het bijzijn van een bestuurslid.
 • Bij uitwedstrijden meldt iedereen zich tijdig op de plaats van samenkomst. De trainer deelt het vertrekuur mee. In principe wordt er afgesproken aan Sportpunt en gebeuren de verplaatsingen op basis van een beurtrol. Wie rechtstreeks naar een uitwedstrijd gaat, meldt dit aan de verantwoordelijke.

Trainingen

 • Iedereen is minstens 5 minuten voor aanvang aanwezig in sportuitrusting (geen wedstrijduitrusting) zodat de trainingen steeds stipt kunnen beginnen.
 • Intapen, verzorging en toiletbezoek gebeuren steeds vooraf.
 • Indien je niet aanwezig kunt zijn, dient de trainer zo snel mogelijk verwittigd te worden. Liefst de training vooraf. In geval van onverwachte omstandigheden wordt de trainer door de ouders telefonisch op de hoogte gebracht.
 • Er wordt veel belang gehecht aan aanwezigheid op training. Daarom wordt bijgehouden wie er aanwezig is. Voor wie niet komt trainen, is er geen garantie dat je – in overleg met de trainer- de volgende wedstrijd speelt.
 • Elke kwetsuur of revalidatie wordt steeds voor aanvang van de training aan de trainer gemeld. Bij voorkeur volgt een gekwetste speelster toch de training.
 • Tijdens de training worden nooit wedstrijduitrustingen gedragen. Sportschoenen en sportkousen zijn wel noodzakelijk.
 • Lang haar wordt samengebonden of met speldjes vastgezet, zodat het gezichtsveld niet belemmerd wordt.
 • Armbanden, kettingen, ringen, horloges, piercings … behoren niet tot de sportuitrusting. Ze kunnen beschadigd worden of kwetsuren veroorzaken bij de speelster zelf of zijn medespeelster. De trainer kan dan ook eisen dat deze voorwerpen worden uitgedaan. Een trainer of de club kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor kwetsuren voortvloeiend uit het dragen van juwelen.
 • Hou er rekening mee dat de verzekering geen schade aan brillen zal vergoeden, daarom is een sportbril aangeraden.
 • Kauwgom is verboden tijdens de training.
 • Tijdens de trainingen worden de rust- en drankpauzes bepaald door de trainer. De speelsters hebben wel het recht om een rust- of drankpauze te vragen als ze dit nodig achten. De speelsters zorgen zelf voor de nodige drank.
 • Gsm’s worden altijd afgezet met uitzondering van de Gsm van de trainer. Afspraken worden bepaald door de trainer.
 • Iedereen is bereid om mee te helpen om het materiaal klaar te zetten en op te ruimen. Dit gebeurt volgens een beurtrolsysteem of volgens aanduiding van de trainer.
 • Wie een individueel gesprek wil met de trainer, kan dit doen voor of na de training. 

Wedstrijden

 • Zowel bij thuis- als uitwedstrijden is iedereen minimum 30 minuten voor aanvang aanwezig in wedstrijduitrusting.
 • Iedereen neemt deel aan de opwarming. Een goede opwarming is immers noodzakelijk en vermindert het risico op kwetsuren.
 • Tijdens de wedstrijden wordt met de gekregen wedstrijduitrusting gespeeld. Onze sponsors doen een inspanning om ons te kunnen profileren als één club. Door het dragen van onze clubkledij tonen wij blijk van interesse voor hun inspanningen. Sportschoenen en sportkousen zijn een must.
 • Belangrijke persoonlijke voorwerpen breng je in je sporttas mee naar het terrein. De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of diefstal.
 • Op het terrein geven de speelsters blijk van een gezonde en sportieve agressiviteit.
 • De speelsters die niet op het terrein staan moedigen de medespeelsters positief aan. Winnen is de verdienste van heel de ploeg en ook verliezen doe je als ploeg.
 • De wisselspeelsters moeten op ieder ogenblik klaar staan voor een wissel.
 • Bij elke time-out verzamelt de hele ploeg zich rond de coach en luistert aandachtig naar de richtlijnen en commentaar.
 • Twee flessen water worden bij het begin van de wedstrijd door de club voorzien. Een lege fles kan altijd ingewisseld worden voor een volle.
 • De bank is geen varkensstal. Lege flessen, papier en ander afval horen thuis in de vuilnisbak, die bij iedere bank staat.
 • De speelsters blijven in alle omstandigheden sportief en beleefd. Ze aanvaarden de beslissing van de scheidsrechters. Speelsters maken meestal meer fouten dan de scheidsrechter. Ze reageren niet negatief op de tegenstrever, hun coach of het publiek. Davoz wil zich positief onderscheiden. Bij een eventuele discussie mag alleen de ploegkapitein – en dit op een beleefde manier – met de scheidsrechter gaan praten.
 • Na de wedstrijd drukt iedere speelster de hand van de scheidsrechter, de tegenstrever en hun coach. In de houding van onze speelsters mag te zien zijn dat ze spelen om te winnen, maar ook dat ze kunnen verliezen op een sportieve en waardige manier.
 • Bij thuiswedstrijden neemt iedereen deel aan het wegbergen van het materiaal en het leegmaken van vuilnisbakken, tenzij er nog wedstrijden volgen.
 • Eventuele conflicten worden op initiatief van de speelster of trainer op een geschikt ogenblik besproken.
 • Een gekwetste speelster is zo veel mogelijk aanwezig op de wedstrijden.

Lidmaatschap

 • De lidgelden voor dit seizoen zijn bepaald op 100 euro voor volleybalschool, 140 euro voor U11, 150 euro voor U13, U15, U17 en 175 euro voor promo 3 en promo 4. De aangekondigde verhoging gaat dit seizoen niet door en de korting wordt van het lidgeld afgetrokken.
 • Alle leden ontvangen een uitnodiging tot betaling van het lidgeld. Leden die niet tijdig betaald hebben, kunnen uiteraard niet opgesteld worden bij wedstrijden. Eenmaal betaald kunnen zij opnieuw deelnemen.
 • Indien een “jeugdspeelster” start in een seniorenreeks, betaalt zij het lidgeld van de senioren.
 • Onder geen enkel beding kan het lidgeld worden terugbetaald naar aanleiding van het stopzetten van de activiteit in de loop van het seizoen. Uitzondering kan gemaakt worden voor langdurige afwezigheid. Het bestuur beslist, geval per geval, het lidgeld aan te passen. Ter info melden wij dat de meeste ziekenfondsen een tussenkomst geven in de kostprijs van het lidgeld. Indien nodig kan de speelster het aanvraagformulier door de secretaris laten invullen.

Verzekering

 • Alle speelsters die officieel bij de club zijn aangesloten worden door de bondspolis verzekerd.
 • Elk ongeval op training of tijdens de wedstrijd moet zo vlug mogelijk – dit betekent ten laatste binnen de week na het ongeval – gemeld worden aan de club door middel van een correct ingevuld aangifteformulier dat bij de trainer kan bekomen worden. De verantwoordelijke zorgt er voor dat deze formulieren elektronisch opgestuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij. Van dan af gebeurt de verdere afhandeling tussen de verzekeringsmaatschappij en het slachtoffer. Zo worden alle afrekeningstukken en het genezingsattest rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij opgestuurd met vermelding van het dossiernummer.
 • Het aangifteformulier vind je ook op de Davoz website bij links: volleyvlaanderen.be/ verzekering.
 • Indien het aangifteformulier laattijdig bij de club terechtkomt, kan deze niet aansprakelijk gesteld worden voor het mogelijks niet aanvaarden van het schadegeval door de verzekeringsmaatschappij.

Privacy

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens vanuit het oogpunt van ledenbeheer en de organisatie van activiteiten voor onze club. Dit vloeit rechtstreeks voort uit uw inschrijving bij onze club.
 • Je hebt steeds recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van uw persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Een uitgebreide privacyverklaring is terug te vinden op de Davoz-website (davoz.be).
 • Regelmatig publiceert de club via diverse kanalen waaronder op de Davoz-website, de Davoz-facebookpagina (https://www.facebook.com/DavozVolleybalZwevegem) of de Davoz-instagrampagina (https://www.instagram.com/davoz.volley/) foto’s of filmpjes van de activiteiten en/of wedstrijden. De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat. Gerichte foto’s kunnen wij slechts publiceren als wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben bekomen. Voor de publicatie van sfeerbeelden hebben wij deze toestemming niet nodig.
 • Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan derden tenzij dit wettelijk verplicht is en/ of toegestaan is. Voor publicitaire doeleinden kunnen wij uw naam, voornaam en telefoonnummer doorgeven aan een journalist, indien wij hiervoor toestemming hebben bekomen met het oog op een artikel en/of foto in de krant in het kader van sportieve verslaggeving.
 • De nodige aanpassingen gebeuren voor het begin van het seizoen.